2022-2023 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

Üniversitemizde, Yükseköğretim Kurulu’nun 21.09.2021 tarih ve E-75850160-104.01.07.01-68501 sayılı izinleri, Yükseköğretim Kurulu’nun 20.09.2021 tarihli toplantısında kararlaştırılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Usul ve Esasları, 28.09.2021 tarih ve E-31666252-399-33258264 sayılı Bakan Oluru  ve 2767-EK sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan MEB Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır. 

Programa ilişkin bilgiler aşağıda adayların dikkatine sunulmuştur.
 

A.    Program Açılacak Alanlar, Başvurabilecek Fakülte/Program Mezunları ve Kontenjanlar   

Program Tablo-1’de gösterilen alanlarda açılacak olup, ilgili alanın karşısında yer alan Fakülte/Program mezunları başvurabilir, mezun olmayan adaylar başvuramaz. Program açılacak her bir alana ait üniversite içi ve üniversite dışı kontenjan dağılımı ilgili kurullar tarafından karara bağlanır. 
 

Tablo-1
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Açılacak Atamaya Esas Alanlar, Başvurabilecek Fakülte/Program Mezunları ve Kontenjanları
Sıra No Atamaya Esas Alan Başvurabilecek Fakülte/Bölüm/Program
Mezunları
Kontenjan
1. İngilizce 1. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 
2. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce) 
4. İngiliz Dil Bilimi Bölümü 
5. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce) 
6. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü 
36
2. Türk Dili ve Edebiyatı 1.    Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
2.    Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
3.    Türk Halkbilimi Bölümü 
36
3. Matematik

1. Matematik Bölümü (*)
2. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)(**)
3. Matematik Mühendisliği (*)(***)
4. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Bölümü (*)(**)

(**) Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler.
(***) 1, 2, ve 4’ünci sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.
 

36
4. Biyoloji  1. Biyoloji Bölümü (*) 
2. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (*) 
3. Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji (*)
36
B.    Başvuru, Değerlendirme, Kesin Kayıt ve Akademik Takvim 

Başvuru Tarihleri:
Başvurular 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır
Başvuru Şekli ve Yeri:
    Adayların aşağıdaki adrese istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları esastır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez. 
Başvuru Adresi:
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü Pedagojik Formasyon Başvuru Kayıt Masası Giriş Kat
Ataköy Kampüsü E5 Karayolu Üzeri 
34158 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0 212 498 4035

Başvuruda İstenecek Belgeler:
a)    Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi (Matbu başvuru dilekçesi başvuru sırasında ilgili birimden alınabilir)
b)    Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (e-devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir). Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir.
c)    Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir)
d)    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
e)    İki adet son altı ayda çekilmiş fotoğraf

Değerlendirme ve Yerleştirme
a)    Program açılacak alanlardan (İngilizce, Biyoloji, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı) herhangi birine yeterli başvuru olmaması halinde, eksik kalan kontenjanlar, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile diğer alanlara yapılan başvuru sayıları da dikkate alınarak     aktarılabilir. 
b)    Alanlar itibariyle ilan edilen kontenjanlara, ilgili alana başvuru koşullarını taşıyan adaylar lisans mezuniyet not ortalamalarına (Genel Akademik Not Ortalaması-GANO) göre sıralanarak, en yüksek not ortalamasına sahip adaydan başlanarak yerleştirilir. İlgili alanın kontenjanı dolduktan sonra geriye kalan adaylar aynı esasa göre yedek olarak sıralanır. 
c)    Yerleştirme işleminde 4’lük not sistemi esas alınır, adayların farklı bir sistemde hesaplanmış not ortalamaları ibraz etmeleri halinde YÖK’ün eşdeğerlik tablosuna göre   notları 4’lük not sistemine dönüştürülür.

Kesin Kayıtlar ve Akademik Takvim

  Programa Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

a)    Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi (Matbu başvuru dilekçesi başvuru sırasında ilgili birimden alınabilir)
b)    Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (e-devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir). Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir.
c)    Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir)
d)    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
e)    İki adet son altı ayda çekilmiş fotoğraf
f)    Öğrenim ücreti olan 5400 (KDV dahil) TL’nin ilk taksiti olan 2700 Türk Lirasının ödeme belgesi 

Güz Yarıyılı Akademik Takvimi
 

Güz Yarıyılı Akademik Takvimi*
26 Eylül 2022- 3 Ekim 2022 Ön Başvuru Tarihleri
17 Ekim 2022 Derslerin Başlaması
14-18 Kasım 2022 Ara Sınavlar
25 Kasım 2022 Ara Sınav Mazeret Sınavları
28 Ocak 2022 Derslerin Bitimi
31 Ocak -03 Şubat 2023 Dönem Sonu Sınavları
06-10 Şubat 2023 Bütünleme Sınavları

*Kesin kayıt tarihi daha sonra açıklanacaktır. 

C.    Eğitim Ücreti, Dersler, Eğitim-Öğretim, Sınavlar ve Diğer Hususlar
 1. Eğitim ücreti 5400 (KDV dahil) Türk Lirası olup, her yarıyılın başında iki eşit taksitte ödenir. 
  • Ödemeler kredi kartı ile veya nakit olarak yapılabilir. 
  • Ücretin tamamı Maksimum, Bonus ,Axess, World, Cardfinans kartlarına 4 taksit yapılmaktadır. 
  • Bunun dışında taksit yapılmamaktadır.
 2. Başvuruda bulunmaları halinde, Fakülte ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile şehit ve gazi çocukları ile şehit ve gazi eşlerinden formasyon öğrenim ücreti alınmaz.
 3. Programın süresi iki yarı yıl olup açılacak dersler şunlardır:
  I.DÖNEM
  Dersin Adı T U K AKTS
  Eğitime Giriş 3 0 3 6
  Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 6
  Sınıf Yönetimi 2 0 2 4
  Özel Öğretim Yöntemleri  3 0 3 6
  Öğretmenlik Uygulaması I 1 6 4 8
  DÖNEM TOPLAMI 12 6 15 30
  2.DÖNEM
  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 6
  Eğitim Psikolojisi 3 0 3 6
  Rehberlik ve Özel Eğitim 3 0 3 6
  Öğretim Teknolojileri 2 0 2 4
  Öğretmenlik Uygulaması II 1 6 4 8
  DÖNEM TOPLAMI 12 6 15 30
  GENEL TOPLAM 24 12 30 60

   

 4. Programdaki dersler, sınavlar ve eğitim öğretimle ilgili iş ve işlemlerde İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 5. Öğrencilerin her yarıyıl teorik derslerin %70, uygulamalı derslerin %80’ine devamı zorunludur. Derslere devam dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Sağlık raporu derslere devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  
 6. Teorik dersler İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsünde saat 17:00’dan sonra yapılacak, uygulamalı dersleri (Öğretmenlik Uygulaması-I ve Öğretmenlik Uygulaması II) ise uygulama okullarında okul ders saatleri içinde yapılacaktır.
 7. Akademik Takvim’de belirtilen süreler içinde ders kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyılda/yılda derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez.
 8. Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder.
 9. Öğretmenlik Uygulaması dersleri Uygulama Eğitim Kurumlarında 12 (on iki) hafta boyunca devam eder. Uygulamanın 6 (altı) saati Uygulama Eğitim Kurumlarında yapılır, 1 (bir) saatlik teorik kısmı ise Fakültedeki Uygulama Öğretim Elemanı tarafından yapılır.  
 10. İlgili Yönetmelikte yer alan haklı ve geçerli nedenlere bağlı olarak kayıt dondurma veya öğrenciyi akademik izinli sayma konusunda Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir. Kayıt donduran öğrenciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
 11. Programa kayıtlı olmak erkek öğrencilerin askerlik tecil işlemleri için bir gerekçe oluşturmaz. Programı tamamlamadan askere alınan öğrenciler, askerlik hizmetinden sonra terhisini izleyen iki yıl içinde başvurmaları durumunda program açıldığı taktirde programa kaldıkları yerden devam edebilirler.
 12. İki eğitim öğretim yılı üst üste kayıt yenilemeyenlerin programla ilişiği kesilir.
 13. Programda yer alan dersler, derslerin kredileri, ve notları lisans programından ayrı bir transkriptte gösterilir.
 14. Programa devam edenler, derslere devam ve sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
 15. Programa devam eden öğrencilere öğrenci belgesi verilir.
 16. Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenler ve ayrılanlara, talep etmeleri halinde o güne kadar almış oldukları derslere ilişkin not durum (transkript) belgesi verilir.
 17. Programda yer alan derslerin tümünden başarılı olanlara ve diğer şartları sağlayarak programdan mezun olanlara “İstanbul Kültür Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası” verilir.
 18. Aynı pedagojik formasyon eğitimine dayalı olarak birden fazla alanda sertifika düzenlenemez.
 19. Programdaki Öğretmenlik Uygulaması I ve Öğretmenlik Uygulaması II derslerinde muafiyet işlemi yapılmaz. Diğer derslerdeki muafiyet, öğrencilerin başvurması halinde “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Kültür Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.  
 20. Programdaki öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemlerinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Son Güncelleme Tarihi: Çar, 10/05/2022 - 18:12